Buskerud-budsjettet: Trygg styring og videreføring av tjenestene

Fylkesrådet foreslår å videreføre tjenestetilbudet og sikre trygg økonomisk styring for nye Buskerud fylkeskommune i 2024. I budsjettforslaget for Buskerud videreføres kollektivtilbudet på dagens nivå. Rehabiliteringsplaner for skolebygg videreføres også.

- Fylkesrådet har lagt vekt på at budsjettforslaget skal gi en best mulig start for nye Buskerud fylkeskommune. Kollektivtilbudet opprettholdes, fagopplæringen styrkes og skolemat på alle videregående skoler videreføres, sier fylkesråd for finans- og administrasjon Edvin Søvik (Ap) i Viken fylkeskommune.

Fredag 13. oktober presenterte han fylkesrådet i Viken sitt forslag til årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for nye Buskerud fylkeskommune. Det nye fylket etableres fra 1. januar 2024.

Se Viken fylkesråds forslag til budsjett og økonomiplan 

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune legger fram et ansvarlig budsjett for Buskerud fylkeskommune, som skal bidra til en god start for den nye fylkeskommunen i 2024.

Viken fylkesråd sitt forslag til årsbudsjett 2024 er et driftsbudsjett på om lag 4,2 milliarder kroner. Budsjettforslaget legger i hovedsak til grunn en videreføring av Buskerud fylkeskommunes andel av Viken fylkeskommunes budsjettramme og tjenestetilbud fra 2023 til 2024.

Satsing på kollektivtrafikk

Fylkesrådets budsjettforslag legger til rette for å videreføre aktiviteten i kollektivtrafikken på samme nivå som i 2023. De siste årene har kostnadene for drift av kollektivtrafikken økt betydelig. De fleste driftskontraktene er forhøyet med krav om nullutslipp, noe som har medført en betydelig økning i kostnader. En stor andel av aktiviteten har tidligere blitt finansiert av statlige omstillingsmidler etter koronapandemien, som ikke videreføres i 2024.

-På bakgrunn av dette settes det av 42,5 millioner kroner av fylkeskommunale midler for å kompensere for økte kostnader og bortfall av midlertidig statlig og fylkeskommunal finansiering fra 2023. Det innebærer at kollektivtilbudet i Buskerud kan videreføres på dagens nivå, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Viderefører tidligere vedtatt politikk

Fylkesrådet jobber for mer rettferdige og likeverdige tjenester slik at alle fylkets innbyggere får gode levekår og god livskvalitet.

Budsjettene for de videregående skolene og andre virksomheter videreføres i hovedsak fra 2023 til 2024.  For å bedre skolehverdagen, prioriterer fylkesrådet gratis skolemåltid til alle elever. I tillegg styrkes fag- og yrkesopplæringen med 35 millioner kroner grunnet flere lærlinger. Det sikrer arbeidslivet god tilgang på fagarbeidere og elever læreplass, sier Edvin Søvik. 

Fylkesrådet viderefører den tidligere vedtatte investerings- og rehabiliteringsplanen for skolebygg. I tråd med fordeling mellom tre fylkeskommuner er det avsatt 21 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden. 

Buskerud fylkeskommune har en høy gjeldsgrad, som forventes å øke noe i årene framover i samsvar med gjennomføring av vedtatte investeringsplaner. Dette gir mindre rom til å finansiere annen aktivitet i økonomiplanperioden. Det vil være et omstillingsbehov utover økonomiplanperioden for fylkeskommunen, både for drifts- og investeringsbudsjettet.

- En god start for nye Buskerud fylkeskommune

Fylkesrådet har lagt vekt på at budsjettforslaget skal gi en best mulig start for den nye Buskerud fylkeskommune.

Budsjettforslaget er basert på politiske føringer og vedtatt politikk fra Viken fylkesting. I det kommende året vil det være en viktig oppgave for det nye fylkestinget i Buskerud å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi for den nye fylkeskommunen ut ifra fylkestingets politikk og prioriteringer. 

Dette skjer nå

Det er fylkestingene i de nye fylkeskommunene som vedtar budsjettet. Konstitueringen av Buskerud fylkesting skjer torsdag 19. oktober.