Den økonomiske omstillingsutfordringen for Buskerud fylkeskommune blir større

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem fredag 6. oktober, og fredag 13. oktober la fylkesrådet frem Viken fylkeskommunes budsjettforslag for Buskerud.

I dette budsjettforslaget klarte man ikke å fange opp at det årlige inntektsanslaget i Statsbudsjettet blir 78 millioner kroner lavere for Buskerud fylkeskommune enn opprinnelig budsjettert.

I Viken fylkeskommunes budsjettforslag 13. oktober viste fylkesrådets egne beregninger at nivået for driftskostnader ligger ca 100 til 190 millioner kroner over anbefalt nivå. En negativ korrigering på ca 78 millioner årlig vil øke omstillingsbehovet ytterligere.

Det er særlig fordelingseffekten av ny kostnadsmodell for å beregne fylkesveikriteriet som har endret seg. Her er trekket på om lag 92 millioner kroner.

Buskerud blir også trukket grunnet kriteriet «søkere til utdanningsprogram med høy kostnad» med 35 millioner kroner og for kriteriet «søkere til læreplass» med 17 millioner kroner.

Av de områdene som bidrar mest på plussiden er økning i skatt- og rammetilskudd, færre elever i statlige og private skoler og endring i inntektssystemet.

Nettoeffekten av statsbudsjettet medfører at Buskerud fylkeskommune får tildelt 78 millioner kroner mindre i skatt og rammetilskudd.