Handlingsplan for et trygt skolemiljø

Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag! Det er det overordnede målet i skolens virksomhetsplan. Åssiden videregående skole jobber aktivt for et godt og trygt læringsmiljø på skolen. 

Skolemiljøet er et felles ansvar. Ifølge opplæringsloven har skolen har en plikt til å jobbe forebyggende for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Skolen har også aktivitetsplikt. som skal sikre at det handles raskt hvis en elev opplever krenkelser. Elevene har på sin side et medansvar for skolemiljøet, og rett til å medvirke i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

På Åssiden videregående skole er det nulltoleranse for krenkelser. Opplæringsloven nevner eksplisitt mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mindre alvorlige krenkelser tas på alvor. Verken direkte handlinger som hatytringer, eller mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal tolereres. 

Skolens rutiner for forebyggende arbeid

HvaHvordan
Gode oppstartrutiner ved skolestartFokus på relasjonsbyggende aktiviteter, klassemiljø og tidlig makkerarbeid
KlassemøterSystematisk gjennomføring av klassemøter med kontaktlærer Fokuset er godt klassemiljø, elevmedvirkning, relasjonsarbeid og styrkebasert kommunikasjon
LæringsmiljøteametSkolen har et eget læringsmiljøteam som aktivt jobber med elevmiljøet. Generelt forebyggende sosialfaglig arbeid, direkte arbeid med enkeltelever og grupper, samt kontakt med hjem og eksterne samarbeidspartnere er blant hovedoppgavene.
ProsjekterLivsmestringsuke – et tverrfaglig prosjekt med fokus på mental helse, kosthold, trening, forberedelse til arbeidsliv, personlig økonomi osv.
Elevmedvirkning i klassemøter og elevrådElevene medvirker i hvordan man kan påvirke skolemiljøet på en positiv måte. Klassemøter og elevråd er blant forumene dere elevene bidrar til å skape aktiviteter og eventer som fremmer elevenes trivsel på skolen.
Samarbeid med eksterne aktører 

-BUP

-Uteteamet

-Politet

Aktive friminuttKRØ arrangerer diverse aktiviteter og friminutt

 

Skolens aktivitetsplikt – Hva skjer når en elev melder inn en sak?

Skolen har en aktivitetsplikt som skal sikre at det handles raskt og riktig hvis du opplever krenkelser. Det skal være en trygghet å vite at skolen tar tak hvis noe uønsket skjer.

HvaHvordanHvem
Elev eller ansatt melder fra om en sakMuntlig eller skriftligMeldes til kontaktlærer, rådgiver, elevveileder, avdelingsleder eller ekstern instans
Skolen undersøker og registrerer sakenSkolen har interne rutiner for saksgang og dokumentasjon for både 9A-4 og 9A-5 sakerSkolens ledelse
Skolen lager en aktivitetsplan for å løse problemet som har oppståttDen involverte eleven skal involveres i aktivitetsplanen. Eleven er med på å velge og evaluere tiltakSkolens ledelse, elev og kontaktlærer
Evaluering av aktivitetsplanVurdering av om tiltakene i aktivitetsplanen har fungert tilstrekkelig. Skal tiltak videreføres, endres?Skolens ledelse, elev og kontaktlærer

 

Hvilke plikter har skolen og den ansatte når det gjelder trygt skolemiljø?

-Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om du har et trygt og godt skolemiljø.

-Alle som arbeider på skolen har plikt til å gripe inn og stoppe en krenkelse, dersom det er mulig.

-Alle som arbeider på skolen har plikt til å varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at du ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

-Rektor er ansvarlig for at skolen undersøker hva som har skjedd.

-Rektor er ansvarlig for at skolen lager en aktivitetsplan med egnede tiltak for at du skal få et trygt og godt skolemiljø igjen.

-Skolen skal sørge for at eleven, og andre involverte, blir hørt og at ditt/deres beste ligger til grunn for alle beslutninger. Skolen skal involvere eleven i arbeidet med aktivitetsplanen.   

Relevante lenker:

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? (udir.no)

Handlingsplanen er under utvikling. Endringer kan komme.