Hverdagslivstrening

Hverdagslivstrening ligger inn under programområdet Studiespesialisering, men er spesielt tilrettelagt for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser som medfører et stort behov for spesialundervisning og omfattende avvik fra ordinære læreplaner.

Elevene har 30 uketimer (av 45 minutter) som vil bli fordelt på fem dager med så likt timetall per dag som mulig.

Opplæringen gis i en mindre gruppe med lærere og faste elevveiledere slik at den enkelte elev får tett oppfølging. Klassen har et eget klasserom og benytter i tillegg skolens ulike læringsarenaer der det er hensiktsmessig for opplæringen.

Opplæringen er ikke ment å føre fram til full yrkes-/studiekompetanse og vil derfor ikke være knyttet opp mot fulle ordinære kompetansemål. Opplæringsmålene er hentet fra skolens ulike utdanningsprogram og fra den generelle delen av læreplanen. En stor del av opplæringen er temabasert.

Målet for opplæringen er å "forberede for voksenlivet" og å gi eleven basiskunnskap som er nyttige i dagliglivet både hjemme og i arbeid. Det vil bli lagt vekt på kreativitet og håndverksaktiviteter, kosthold og helse inkludert fysisk aktivitet, god sosial fungering og samfunnsorientering, samt forberedelse til framtidig sysselsetting.

Som i annen videregående opplæring vil opplæring i de grunnleggende ferdighetene muntlig og skriftlig kommunikasjon, lesing, regning, og bruk av digitale verktøy være en del av opplæringen, men tilpasset elevenes nivå.

På lik linje med andre elever har også elevene som følger studiespesialiserende med hverdagslivstrening rett til tre års videregående opplæring. I løpet av opplæringstiden vil det bli lagt vekt på en glidende overgang til et langsiktig tilbud innenfor et kommunalt eller privat tilbud hvor det er rom for å ivareta den enkeltes behov på en god måte.