Ekstern veiledning

Lier vgs er et ressurs- og kompetansesenter for elever med autismespekterdiagnoser. Skolen gir tilbud til alle videregående skoler i Buskerud om veiledning av ansatte som arbeider med elever/lærlinger som har utfordringer innenfor autismespekteret, eller har tilsvarende læringsutfordringer. Hensikten med denne veiledningstjenesten er å gi ansatte en opplæring som bedre setter dem i stand til å gi et likeverdig opplæringstilbud til alle elever/lærlinger.

Når et opplæringskontor har virksomheter som har elever/lærlinger med denne type utfordringer, kan opplæringskontoret fylle ut skjema i lenke under og kontakte skolen for hjelp.

Fremgangsmåte for å søke om veiledning

  1. Ta kontakt med avdelingsleder Elin Johanne Skibenes Aas for søknadskjema

Veien videre:

  1. Lier videregående skole tar kontakt for avtale om observasjon.
  2. På bakgrunn av observasjonene og innsendte problemstillinger formulerer veileder fra Lier videregående skole og søker mål for veiledningen. Målene skal beskrive hvilken kompetanse veisøkerne skal inneha når oppdraget avsluttes.
  3. Veiledningskontrakt utarbeides. Den skal inneholde klare målformuleringer, tidspunkter for veiledning, ressursbruk, ansvarsfordeling og  underveisevalueringer.
  4. Kontrakten forankres i ledelsen hos begge parter.
  5. Veiledningsoppdraget avsluttes med et møte hvor veiledningskontrakt, eventuelle underveisvurderinger og målene i kontrakten oppsummeres.