Oppfølgende arbeid med Regional plan for Nordfjella

Nordfjellarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Buskerud fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestland fylkeskommune om det oppfølgende arbeidet. Partene i Nordfjellarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen». 

Nordfjellarådet

Nordfjellarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Nordfjella med Raudafjell, og rådet består av: 

  • en politiker fra hver Nordfjella/Raudafjell-kommune 
  • to fylkespolitikere fra hvert fylke 
  • en representant fra hver statsforvalter 
  • leder av villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell 
  • leder av villreinutvalget for Nordfjella 

I tillegg har politisk ledelse i de to fylkeskommunene møte- og talerett i Nordfjellarådet. 

Nordfjellarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen. 

Medlemmer av Nordfjellarådet (2023-2027)

Referat fra møtene kan du få ved å ta kontakt med Nordfjellarådets sekretær, Lise-Berith Lian på e-post: liseberitl@bfk.no.

Felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell

Arbeidet med felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell startet opp høsten 2021 og målet er å avslutte arbeidet i løpet av 2023.Følg prosessen med felles sti- og løypeplan her.

Bekjemping av CWD/ skrantesjuke

Skrantesjuke er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet. I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt Chronic Wasting Disease – CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Mattilsynet og Miljødirektoratet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i det som kalles sone 1 av Nordfjella i håp om at andre dyr ikke ville bli smittet. Saneringsplanen er gjennomført og for tida er fjellområdet mer eller mindre tomt for villrein. Nå pågår arbeidet med å utarbeide en plan for reetablering i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Forvaltningen har gått sammen om å etablere en egen nettside om skrantesjuke på Hjortevilt-portalen der du også kan melde deg på nyhetsbrev som holder deg oppdatert om utviklingen.