Økonomisk omstilling i Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune må redusere aktiviteten som følge av strammere økonomiske rammer. Det er et innsparingsbehov på 250 millioner kroner, økende til 300 millioner kroner de nærmeste årene.

Buskerud fylkeskommune har et årlig budsjett på 3,6 milliarder kroner. Pengene kommer gjennom statsbudsjettet, som legges fram av Regjeringen. Det er Stortinget som bestemmer hvor mye fylkene skal ha, ut fra en fordelingsnøkkel basert blant annet på antall innbyggere.

Nå har fylkeskommunen fått strammere økonomiske rammer. Alt i alt må fylkeskommunen kutte 250 millioner kroner, økende til 300 millioner i økonomiplanperioden 2024-27. Derfor må Buskerud fylkeskommune de nærmeste årene redusere aktiviteten. Målet er å sikre en bærekraftig økonomi.

Konsulentenes rapporter

Som en del av omstillingsarbeidet er konsulentselskapene BDO og PwC hentet inn.

De har denne vinteren og våren analysert nøkkeltall og økonomi og gjennomført intervjuer med ledere for avdelinger og virksomheter i Buskerud fylkeskommune. I tillegg er det gjennomført workshops for medvirkning med ansatte og tillitsvalgte.

Onsdag 29. mai ble rapportene fra de eksterne konsulentselskapene lagt fram.


Rapportene viser kun konsulentenes forslag til omstillingstiltak for at fylkeskommunen skal få en bærekraftig økonomi.

Fylkeskommunedirektørens innstilling

Fylkeskommunedirektøren har på et selvstendig grunnlag gått gjennom konsulentenes forslag, og oversendte torsdag 6. juni den politiske retningssaken til videre politisk behandling i fylkesutvalget 14. juni. 

Politisk behandling

Fylkesutvalget vedtok fylkeskommunedirektørens innstilling og sendte saken til videre behandling i fylkestinget.

19. juni behandlet fylkestinget retningssaken og vedtok veien videre for behandling til høsten.

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen skal yte samfunnsviktige tjenester, og har ansvar for en rekke oppgaver som vil påvirkes av omstillingen, blant annet:

 • Videregående opplæring
 • Samferdsel
 • Regional utvikling
 • Planlegging, kultur, folkehelsearbeid og offentlig tannhelsetjeneste

Det er allerede vedtatt endringer i kollektivtilbudet fra Brakar, som eies av fylkeskommunen.

Tidslinje

 • Før jul bestemte fylkestinget at det må kuttes i tjenester for å sikre forsvarlig driftsresultat og en bærekraftig økonomi
 • Første halvår 2024 brukes til en gjennomgang av samtlige tjenester fylkeskommunen har ansvar for. De to konsulentselskapene BDO og PwC fikk i oppdrag å komme med forslag til innsparingstiltak.
 • 29. mai: Offentliggjøring av rapportene fra konsulentselskapene. Disse vil være en del av vurderingsgrunnlaget til fylkeskommunedirektørens innstilling og den politiske behandlingen
 • 6. juni: Fylkeskommunedirektørens innstilling legges frem
 • 14. juni: Fylkesutvalget behandlet saken
 • 19 - 20. juni: Fylkestinget behandlet saken
 • 4. september: Budsjettseminar for fylkesutvalget
 • 4. november: Forslag til økonomiplan 2025 – 2028 legges frem av fylkeskommunedirektøren

Mål for omstillingsprosessen

 • Politisk handlingsrom
 • Motiverte ansatte som blir satset på
 • Gode tjenester tilpasset inntektsnivå
 • Eierskap og involvering underveis
 • Kunnskapsbaserte beslutninger