Endringer i tilbudet om gratis tannhelsetjenester fra 1. januar 2024

Fylkestinget i Buskerud vedtok i desember i fjor å avslutte tannhelsetilbudet til pasientgrupper som etter loven ikke har en rettighet om et gratis tannhelsetilbud.  

Dette gjelder for følgende grupper:

  • Pasienter som ikke mottar helsehjelp i hjemmet av kommunen, som de ellers ville fått fordi de har pårørende som bistår (gruppe e1).  
  • Personer som er 100 % uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser (gruppe e2).
  • Personer som er 100 % uføretrygdede på grunn av cerebral parese, multippel sklerose og trafikkskadde med større lammelser (gruppe e3).
     

Særordning for Buskerud

I 1996 vedtok daværende fylkesting i Buskerud at disse gruppene skulle ha et gratis tannhelsetilbud. 

Dette har vært en særordning for Buskerud, og pasienter i andre deler av landet har ikke hatt det samme tilbudet.  

De som har hatt dette tilbudet kan ha rett til andre støtteordninger eller tilhøre en gruppe som har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. Alle tannleger kan informere om andre mulige støtteordninger.

Søke om støtte til tannbehandling

Hvis du ikke har krav på andre ordninger for støtte, og ikke har mulighet til å betale tannhelsetjenester selv, kan du søke støtte til tannbehandling gjennom NAV.

Dersom tannklinikken har mulighet, og du ønsker det, kan du fortsette i den offentlige tannhelsetjenesten som betalende pasient.

Alle pasienter som har hatt dette tilbudet skal ha mottatt et brev med beskjed om at tilbudet opphører. Brevet ble sendt ut etter endringen ble vedtatt. Samtidig ble alle kommunene i Buskerud informert om vedtaket.