Tilskuddsordninger til bygningsvern og istandsetting

Lurer du på hvor du kan søke midler til istandsetting? Se vår oversikt!

Husmannsstue fra Kongsberg-traktene Ivar Jørstad, Buskerud fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her presenteres en oversikt over de viktigste tilskuddsordningene til istandsetting av eldre bygg og anlegg. Det er mulig å søke støtte flere steder til samme prosjekt, og du kan få støtte flere år på rad fra samme tilskuddsordning.

Kulturminnefondet 

Støtteordning for private eiere, borettslag og sameier og foreninger/lag. Kulturminnefondet gir støtte til tiltak på faste kulturminner som boplasser, hus, bygninger, båter og fartøy, rullende kjøretøy, hageanlegg og kulturlandskap. Søknadsskjema på nett. Søker må stille med egenandel, men denne kan være i form av penger, dugnad, egeninnsats, m.m. Fondet gi også kursstøtte til fag – og håndverksseminarer. De gir også støtte til strakstiltak på kulturminner i dårlig stand. Løpende søknadsfrist.

Kulturminnefondet                                     

Stiftelsen UNI 

Stiftelsen ønsker å bidra til skadevern og miljøvern og trygg samfunnsutvikling. De støtter tiltak som verner mennesker og kulturminner og gir økonomisk støtte til prosjekter, organisasjoner, institusjoner og private eiere. De har ikke krav til egenandel, men vil at eiere søker støtte flere steder. Stiftelsen forplikter seg kun til et år av gangen, men støtter enkelte prosjekter over flere år. De gir ikke støtte til drift. Prosjekter som blir igangsatt før full finansiering får ikke støtte. Man kan ikke søke støtte hos både UNI og Norsk Kulturarv samtidig, da UNI er finansieringskilde for satsningen «Ta et tak». Løpende søknadsfrist, stiftelsen behandler søknader på styremøter seks ganger i året.

Stiftelsen UNI 

Norsk Kulturarv 

Per i dag gir de tilskudd gjennom aksjonen «Ta et tak», som er finansiert av Stiftelsen UNI. Den er retta mot våningshus og driftsbygninger, også i tettsteder og byer, og bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygningen må ha kulturhistorisk verdi. Man kan ikke søke støtte hos både UNI og Norsk Kulturarv samtidig, da UNI er finansieringskilde for satsningen «Ta et tak». Løpende søknadsfrist. 

Ta et tak - Norsk Kulturarv

SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) 

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddsbehandling gjøres i kommunene, og søknad må sendes til den aktuelle kommunen via altinn. Foretaket som søker må være registrert i Enhetsregisteret. Tiltaket må gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon. Ved forpaktet eiendom kan både den som eier og den som leier søk tilskudd. Tiltak kan ikke være påbegynt eller ferdige når man søker. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å vite mer. 

Landbruksdirektoratet - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL

Fylkeskommunes tilskuddsordning til freda bygninger og anlegg

Buskerud fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd fra Riksantikvaren til freda hus i fylket. Det gis midler til restaurering og merkostnader ved vedlikehold og vedlikehold etter antikvariske retningslinjer. Søknadsfrist: 1. november.

Tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie - Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunes tilskudd til freda bygninger og anlegg fra middelalderen

Buskerud fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd fra Riksantikvaren til freda hus fra middelalderen. Det gis midler til restaurering og merkostnader ved vedlikehold og vedlikehold etter antikvariske retningslinjer. Løpende søknadsfrist. 

Tilskudd til bygg og anlegg fra middelalderen - Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunens tilskuddsordning til brannsikring i tette trehusområder 

Buskerud fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd fra Riksantikvaren til brannsikring av bygg og anlegg med kulturhistorisk verdi innen tette trehusområder. Både kommuner og eiere kan søke. Det er utpekt områder i Drammen, Hokksund, Hønefoss, Kongsberg og Vestfossen. Søknadsfrist: november/desember hvert år. 

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder - Buskerud fylkeskommune

Sparebankstiftelsen DNB 

Stiftelsen gir støtte til prosjekter innen kulturarv og nærmiljø, formidling og kompetanseheving som inkluderer aldersgruppa 0-25 år. For tiden ønsker de spesielt søknader innen tradisjonshåndverk. Stiftelser, lag og foreninger kan søke - stat og kommune kan søke dersom prosjektet ikke er innenfor offentlige kjerneoppgaver. De kan gi støtte til engangsutgifter og prosjekter, primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling Det er viktig å søke før man setter i gang de gir ikke midler til igangsatte tiltak. Søknadsfrist: 1. april, 1. september og 1. desember.

Sparebankstiftelsen DNB

Andre oversikter over tilskuddsordninger

Bygg og Bevars oversikt over tilskuddsordninger 

Tilskudd og støtte til kulturminner i Buskerud fylkeskommune 

 

Bragernes torg i Drammen Linn Marie Krogsrud, Viken fylkeskommune