Den kulturelle spaserstokken i Buskerud fylkeskommune

Den kulturelle spaserstokken er en fylkeskommunal tilskuddsordning som kommunene kan søke på. Målet er å gi profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer.

Hvem kan få tilbudet?

Den kulturelle spaserstokken er en viktig ordning for å nå den eldre delen av befolkningen med kunst- og kulturtilbud.

Ønsker du å bidra?

Aktører innen kunst og kultur som ønsker å tilby bidrag til den kulturelle skolesekken, må henvende seg direkte til kommunene. Fylkeskommunen tilbyr årlige tilskudd til kommunene.

Kommuner kan søke om tilskudd

Fylkeskommunen tilbyr tilskudd, og samarbeider med kommunene for å kunne tilby gode og positive kunst- og kulturopplevelser for eldre lokalt.

Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal benyttes til å formidle gode kunst og kulturopplevelser på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet. 

Det er kommunens ansvar å:

  • programmere og gjennomføre kulturarrangementene gjennom året
  • inngå arrangementsavtaler for den kulturelle spaserstokken, som også tar høyde for eventuelle avlysninger på grunn av uforutsette hendelser

Hvordan fordeles midlene?

Vi fordeler midlene til kommuner etter søknader, etter en lik sats basert på søkerkommunenes innbyggere i aldersgruppen 67+. De minste kommunene i fylket tildeles en minstesats på kr. 20.000. 

Dere får tilsendt tildelingsbrev i november, og midlene kommer i løpet av november/desember.

Frist for rapportering 

Frist for kommunenes rapportering er fra og med 1. mai året etter gjennomført program. Dere må sende regnskap, rapport og søknad til fylkeskommunen. Lenke til skjema sendes på e-post til kommunene i forkant av fristen. 

Nettverk for arbeid med den kulturelle spaserstokken

Fylkeskommunen har etablert et nettverk med den kulturelle spaserstokken (DKSS)-kontaktene i kommunene for felles erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til samarbeid om programmeringen og felles utvikling av ordningen, retningslinjer, og sikre god ressursutnyttelse, kvalitet og relevans.