Regional planstrategi

Regional planstrategi er det overordnede strategiske dokumentet for samfunnsutviklingen i fylket. 

Regional planstrategi for Buskerud 2024-2027

Forslag til regional planstrategi for Buskerud 2024-2027 ligger nå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 8. mai-26. juni 2024.

Planstrategien skal sluttbehandles av Buskerud fylkesting i august 2024.

Regional planstrategi skal være vårt felles veikart for positiv samfunnsutvikling i hele Buskerud. Den inneholder de viktigste utfordringene og mulighetene vi står overfor, regionens strategiske mål og hvilke regionale planer vi ønsker å prioritere i valgperioden.

Regional planstrategi utarbeides av fylkeskommunen, og følges opp sammen med kommunen og andre viktige samfunnsaktører til det beste for innbyggere og lokalsamfunn i hele fylket.

Medvirkning 

Arbeidet med regional planstrategi gjøres i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

Regional planstrategi skal utarbeides en gang i hver valgperiode, og senest ett år innen konstituering av nytt fylkesting.

Les mer om regional planstrategi på Regjeringens hjemmeside

Gjeldende planstrategi  

Den regionale planstrategien «Veien til et bærekraftig Viken 2020–2024» ble vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020. Den gjelder frem til en ny planstrategi er vedtatt i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Regional planstrategi 2020–2024 «Veien til et bærekraftig Viken»

Se også plangrunnlag for regionale planer