Vil du ansette lærlinger?

For å ansette lærlinger, må bedriften være godkjent som lærebedrift i sitt fylke. Med lærlinger mener vi her lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

For å bli godkjent må bedriften ha:

 • Arbeidsoppgaver som dekker hoveddelen av målene i lærefaget
 • En faglig leder med fagbrev, relevant utdanning eller minimum 5 år erfaring i lærefaget
 • En eller flere ansatte i rollen som instruktører, som kan gi opplæring i lærefaget. Faglig leder og instruktør kan være samme person.

Bli godkjent som lærebedrift

Bedriften kan bli godkjent som lærebedrift på to ulike måter: 

 1.  Gjennom å bli medlem i et opplæringskontor 
 2.  Ved å søke om godkjenning som selvstendig lærebedrift

Hovedforskjellene ved de to alternativene er at bedrifter i opplæringskontor kan få mer administrativ og faglig oppfølging, og at tilskuddsfordelingen fungerer litt annerledes.

Alternativ 1: Godkjenning gjennom opplæringskontor

Som ny lærebedrift er det anbefalt å bli medlem av et opplæringskontor. Et opplæringskontor samarbeider med bedrifter om ansettelse og opplæring av lærlinger. 

Opplæringskontoret hjelper lærebedriftene med blant annet:

 • å ta ansvar for at opplæringsloven blir fulgt
 • administrative oppgaver 
 • råd og veiledning gjennom hele lærlingløpet

Les mer om hva det innebærer å være en lærebedrift i et opplæringskontor.

Hvis bedriften din blir medlem i et opplæringskontor er det opplæringskontoret som søker om godkjenning på vegne av bedriften

Dere velger selv hvilket opplæringskontor dere vil være en del av. Ta direkte kontakt med det opplæringskontoret som er aktuelt for dere for å bli medlem og komme i gang som lærebedrift.

Oversikt over opplæringskontor i Buskerud

Alternativ 2: Godkjenning som selvstendig lærebedrift

Dersom bedriften din ikke ønsker å være medlem av et opplæringskontor, kan dere søke om godkjenning som selvstendig lærebedrift. Som selvstendig lærebedrift må dere oppfylle kravene i opplæringsloven på egenhånd. 

Les mer om hva det innebærer å være en selvstendig lærebedrift.

Slik søker du om å bli selvstendig lærebedrift

I søknaden må du legge ved:

 1. Dokumentasjon på faglig leders kompetanse. Faglig leder skal være faglig kvalifisert i det lærefaget som dere søker å bli godkjent i. Legg ved fag-/svennebrev eller attester fra minst fem års praksis i faget eller dokumentasjon på annen relevant utdanning.
 2. Dokumentasjon på hvordan bedriften kan gi opplæring etter læreplanen for faget. Søk opp lærerplaner for VG3/opplæring i bedrift på Udir.no. Bak fagets navn skal det stå VG3/opplæring i bedrift. Fyll ut dette skjemaet og last opp som vedlegg til det elektroniske søknadsskjemaet (DOCX, 34 kB).

Søk om å bli selvstendig lærebedrift

Etter at vi har mottatt søknaden, tar fylkeskommunen kontakt med dere. Sammen gjennomgår vi søknaden og kravene for å bli godkjent lærebedrift. 

Har ikke bedriften din arbeidsoppgaver som dekker hele læreplanen?

Hvis bedriften din ikke har nok arbeidsoppgaver eller for ensidig produksjon eller service for å dekke læreplanen i faget, kan dere søke om begrenset godkjenning. 

Med begrenset godkjenning kan bedriften kun gi opplæring til lærekandidater. 

Du kan også bli medlem av et opplæringskontor og samarbeide med andre medlemsbedrifter om opplæring av lærlinger.

Ansette lærlinger

Når bedriften har blitt godkjent som lærebedrift, kan dere rekruttere og ansette lærlinger/lærekandidater. 

Når dere har funnet en person dere ønsker å ansette, må dere inngå en arbeidsavtale og signere lærekontrakt. Om dere er medlem i et opplæringskontor vil dere få hjelp til dette.

Vigo bedrift

Dere får tilgang til Vigo bedrift, som er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedriften og fylkeskommunen.

I Vigo bedrift kan dere blant annet:

 • se søkere til læreplass
 • registrere inntak av lærlinger
 • bestille lærekontrakter fra fylkeskommunen
 • oppdatere bedriftsopplysninger
 • melde opp lærlinger/lærekandidater/fagbrev på jobb-kandidater til fag-, svenne- eller kompetanseprøve

For mer informasjon om Vigo bedrift, se VIGO Bedrifts brukerveiledning.

Tips til rekruttering av lærlinger

 • Se etter søkere i Vigo bedrift
 • Lag en annonse på Finn
 • Ta kontakt med videregående skoler som underviser i ditt fagområde
 • Medlemsbedrifter i opplæringskontor kan få hjelp til rekruttering av opplæringskontoret

Lønn til lærlinger

Som hovedregel har en lærling en nyutdannet fagarbeiders årslønn fordelt utover læretiden. Det er vanlig at lønnen stiger underveis i læretiden etterhvert som lærlingen skaper mer verdi for bedriften.

Det er opp til lærebedriften og lærlingen å bli enige om lønn. Hvis arbeidsplassen og arbeidsforholdet er bundet av tariffavtale, har lærlingen rett til tariffestet lærling-/lærekandidatlønn.

Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, avtales lønnen individuelt mellom lærlingen og bedriften som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om arbeidet ikke er underlagt en tariffavtale, kan tarifflønnen brukes som en pekepinn på hva lærlingen bør tjene, men lærlingen vil ikke ha rett på dette uten en bindende tariffavtale.

Les mer om lønn til lærlinger og lærekandidater

Fagbrev på jobb-kandidater er allerede ansatt i bedriften og beholder sin ordinære lønn.

Hvorfor bli lærebedrift?

Å ha en lærling/lærekandidat har mange fordeler for bedriften:

 • Dere får muligheten til å gi skreddersydd opplæring til mulige fremtidige fagarbeidere i deres bedrift.
 • Dere velger selv om dere vil ansette lærlingen etter endt læretid.
 • Dere bidrar til å sikre bransjens framtid ved å utdanne fagarbeidere.
 • Dere bidrar til verdiskaping i virksomheten.
 • Dere mottar tilskudd fra fylkeskommunen til opplæringen.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Send en e-post til fagopplaring@bfk.no