Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring i Buskerud

Du kan søke om tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring. Ordningen skal bidra til å utvikle regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Buskerud, og styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft. Søknadsfrist var 12. mai 2024.

Ordningen skal legge til rette for tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring, som gir tjenesteutvikling og kompetanseheving innen entreprenørskap og forretningsdrift, og som kommer flere aktører i regionen til gode. Prosjektet må ha et regionalt nedslagsfelt og/eller regional verdi. Det kan tildeles tilskudd til prosjekter av inntil ett års varighet.

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Hvem kan søke om midler?

Kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt i kulturell og kreativ næring kan søke. Søker sine primæraktiviteter skal være lokalisert i Buskerud.

Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, film og spill kan søke ordningen. Det oppfordres til samarbeid på tvers av kulturfelt.

Dersom prosjektet utføres av en gruppe samarbeidende aktører, skal hovedvekten av aktørene, eventuelt målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen.

Hvor mye støtte kan du få?

Søkere kan få økonomisk støtte opp til kr 150 000 kr avhengig av prosjektets omfang. Det er satt av 430 000 kroner til denne ordningen i 2024.  

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) vedtar hvilke prosjekter som får støtte i juni 2024.

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her.

Hvordan søke?

Du søker via tilskuddsordningen i Regionalforvaltning.no.