Tilskudd til Bedriftsintern opplæring (BIO) i Buskerud

Har bedriften din behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen.

Formålet med BIO-ordningen er å motivere og mobilisere til kompetansehevende tiltak for bedrifter i Buskerud fylke. Søknaden må være basert på et konkret omstillingsprosjekt, og støtten skal brukes til å styrke kompetansen blant de ansatte, slik at bedriften er i stand til å gjennomføre omstillingen effektivt. 

Søknadsfristen er løpende, og vi behandler alle søknader etter mottaksdato.

Hvem kan søke om midler?

Bedrifter i Buskerud med behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en nødvendig omstilling kan søke.  Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke.

  • Bedrifter med minst 3 ansatte kan søke. Eier av enkeltpersonforetak regnes ikke som en ansatt.
  • Det er ikke anledning for å søke på vegne av andre eller for flere bedrifter. Bedrifter kan gå sammen om et tiltak, men må sende individuelle søknader.
  • Bedriften kan søke om støtte til opplæring, selv om ansatte er permitterte.
  • Bedrifter som tidligere har mottatt BIO-midler fra de to foregående årene kan ikke søke BIO-midler for inneværende år.
  • Bedriften må være eldre enn to år, og ha hatt økonomisk aktivitet det siste året.

Kartlegg kompetansebehovet til bedriften og de ansatte

Bedrifter som ønsker å søke om BIO-midler må ha gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før de søker. Fortrinnsvis skal det benyttes akkrediterte utdanningsinstitusjoner. Unntak for dette må begrunnes i søknaden.

Fylkeskommunen har som mål at flest mulig tar fag- eller svennebrev. Det kan søkes om teoriforberedende kurs der målet er fag- eller svennebrev for ansatte som tilfredsstiller praksiskravet for praksiskandidater.

Opplæringsplan

Det er også en forutsetning at bedriften har utarbeidet en plan for opplæringen før dere søker om tilskuddet. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.

Gjennomført opplæring må kunne dokumenteres, for eksempel i form av kompetansebevis/kursbevis som viser hvilke ansatte som har gjennomført opplæringen.

Last ned mal til opplæringsplanen her (XLSX, 19 kB)

Hvor mye støtte kan du få:  

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner i støtte per bedrift, per kalenderår. Det kan søkes om maksimalt 75 000 kroner per ansatt som deltar i opplæring.

Slik regner du ut lønnskostnadene til den ansatte

Bedriften får tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen dere søker om. Timesatser for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til 700 kroner per time. Dette gjelder både for ansatte og permitterte.

Eksempel på hvordan du regner ut timesatsen for lønnskostnader

Johanne har brutto årslønn på 550 000 kroner. Hun deltar 50 timer i løpet av opplæringsperioden. Kostnadene for henne blir 33 000 kr.

Timesatser for lønnskostnader
Brutto årsinntekt Lønnskostnader 50 opplæringstimer
550 000 kr 550 000 kr * 1,2‰ = 660 kr 660 kr * 50 = 33 000 kr

Søknadsvurdering

Vi behandler søknader fortløpende. Merk at behandlingstid kan være opptil 8 uker avhengig av tidspunkt for innsending. Dersom bedriften velger å starte på omstillingsprosjektet før svar foreligger er dette på egen risiko.

Har du spørsmål?

Retningslinjene gir mer informasjon om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder. Du kan lese retningslinjene her.

Hvordan søke?

Du søker via tilskuddsordningen i Regionalforvaltning.no.