Integrering i Buskerud

Flyktninger fra Ukraina får kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse. Det gir ungdommer i aktuell aldersgruppe rett til å søke videregående opplæring eller kombinasjonsprogrammet.

For at du skal få veiledning, må du som er ungdom, og som ønsker å være elev, ta kontakt med fylkeskommunen.

Opplæringstilbud til ungdom 16–24 år

For deg som er mellom 16 og 24 år, tilbyr vi ulike opplæringstilbud avhengig av din tidligere skolebakgrunn. 

For deg som har 9-årig grunnskole fra utlandet

Dersom du har gjennomført 9-årig grunnskole fra utlandet, eller har blitt skrevet ut med vitnemål fra norsk grunnskole, har du rett til å søke videregående opplæring. Du kan søke yrkesfaglig videregående utdanning eller utdanning som gir studiekompetanse.

Du kan søke om plass i videregående opplæring for ungdom. Ungdom får plass så langt det er kapasitet. Du er derfor ikke garantert skoleplass fra høsten av. Engelskkunnskaper vil være en stor fordel for å kunne kommunisere med lærere og medelever.

Etter 1. september kan du kontakte den enkelte videregående skole for å undersøke muligheten for inntak til videregående opplæring, eventuelt hospitering.

For deg som har gjennomført videregående opplæring i utlandet

Hvis du  har gjennomført videregående opplæring i et annet land der den videregående opplæringen ikke godkjennes som yrkes- eller studiekompetanse i Norge, har du også mulighet til å søke videregående opplæring for voksne. 

Du kan søke yrkesfaglig videregående utdanning eller utdanning som gir studiekompetanse. 

Les mer om videregående opplæring for voksne. 

Dersom du tas inn til voksenopplæring, men mangler norskkompetanse, vil du få tilbud om et år ekstra med tilpasset språkopplæring i norsk og engelsk.

Kombinasjonsprogram

Dette er grunnskoleopplæring som gjennomføres på en videregående skole. I kombinasjonsprogrammet jobber elevene med fag- og språkinnlæring parallelt. Les mer om kombinasjonsprogram.

Ungdom kan søke på dette tilbudet når som helst på året, men antall plasser kan sette begrensninger.

Opplæringstilbud til voksne

Videregående opplæring: Yrkes- eller studiekompetanse

Retten til videregående opplæring for voksne gjelder for personer fra og med det året de fyller 25 år. Krav til inntak er fullført grunnskole fra Norge eller utlandet (med engelsk). Personer som har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke kan godkjennes som studie- og yrkeskompetanse i Norge, kan søke videregående opplæring for voksne, uavhengig av alder.

I videregående opplæring for voksne søker du på sluttkompetanse, det vil si at kandidatene tas inn til et fullt opplæringsløp. 

Videregående opplæring for voksne kan ha annen fag- og timefordeling enn videregående opplæring for ungdom, blant annet innebærer studiekompetanse opplæring i seks fag. 

Opplæringen for voksne skal være tilpasset behovene den voksne har. Dette innebærer at kursene kan ha ulikt omfang av timer per uke, varighet og foregå enten på kveld eller dag.

Mangler du norskkompetanse, kan du få tilbud om ett år ekstra med opplæring. 

Personer med rett til opplæring har rett til å få vurdert sin realkompetanse. Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.

Det er ingen søknadsfrist og det tas inn deltakere fortløpende. Det er vanlig med oppstart i august og januar, med hovedvekt på august.

Fagskole

Voksne med godkjent videregående opplæring kan også søke fagskole, det vil si høyere yrkesfaglig utdanning. Les mer om fagskole.

Kontakt fylkeskommunen for nærmere informasjon

Integreringsarbeidet i fylkeskommunen