Ferske tall fra videregående opplæring bekrefter økt mobbing

Ferske tall fra elevundersøkelsen for 2023-24 bekrefter at andelen elever som opplever mobbing er økende, også i videregående skole. Tallene er høyest for elevene som går sitt første år, og er nesten halvert når man kommer til tredje år.

Søyledigram nedgang mobbing - Klikk for stort bildeI Vg1 oppgir 6,1 prosent av elevene å bli mobbet, i Vg2 5,7 prosent og i vg3 er sunket til 3,3 prosent. Buskerud fylkeskommune

I skoleåret 2022-23 var det 4,1 prosent av elevene i videregående skole i Viken som oppga å bli mobbet. I 2023-24 har andelen vokst:

I Buskerud oppgir 6,1 prosent av elevene i Vg1 å bli mobbet, i Vg2 er andelen 5,7, mens i vg3 er andelen 3,3 prosent. Andelen som mobbes synker altså for hvert trinn i videregående skole, antakelig som følge av økt modenhet hos elevene. 

Den samme trenden ser man i de nasjonale resultatene. Andelen elever som rapporterer om mobbing vokser også i grunnskolen.

 Her kan du se alle resultatene: Elevundersøkelsen for videregående skole (udir.no)

Mobbetall bekymrer 

Mann i dress og slips - Klikk for stort bildeJan Helge Atterås, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse. Morten Brakestad / Buskerud fylkeskommune

Jan Helge Atterås, direktør for opplæring og kompetanse i Buskerud Fylkeskommune, sier at dette er tall de tar alvorlig. 

– Tall på de som oppgir å bli mobbet har økt en stund nå, og det bekymrer oss. Selv om tallene synker tydelig andre og tredje året elevene går i videregående skole, så er 6,1 prosent for førsteårselevene altfor høyt.  

– At samfunnet møter dette problemet med effektive tiltak, slik at enkelteleven og elevenes læringsmiljø blir ivaretatt, er svært viktig, sier han.

Motivasjon for læring: stabile tall siden sist måling

Indikatoren motivasjon har også vist en synkende tendens etter pandemien – særlig viste elevundersøkelsen og andre undersøkelser i forrige skoleår at motivasjonen til elevene sank. 

Årets undersøkelse gir omtrent samme tall som forrige måling.

De fleste indikatorer i elevundersøkelsen måles på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er mest positiv, så også motivasjon. Sammenliknet med tallene fra 2022-23, viser indeksen ikke noen urovekkende utvikling: 

Motivasjon fikk verdien 3,5 i 2022-23, mens den i 2023-24 ble vurdert til 3,5 av Vg1, 3,5 av Vg2 og 3,4 av Vg3. 

Her ser vi altså motsatt tendens av det mobbe-indikatoren viser; elevene i Vg3 oppgir å være mindre motivert enn de to nivåene under.

Mestring og faglig utfordring 

Opplevelsen av mestring og det å bli faglig utfordret er viktige indikatorer for å vurdere hvordan elevene våre trives og lærer i videregående skole. 

Mestring får samme verdi på alle nivåer som i undersøkelsen 2022-23; 3,9. 

Faglig utfordring har fått litt ulike verdier på ulike nivåer; Vg1 og Vg2 har gitt verdien 4,3, mens Vg3 har gitt verdien 4,5. 

Ved gjennomføringen i 2022-23 ga også Vg3 høyere verdier enn de to trinnene under på denne indikatoren.

– Vi vet at elevene trenger både faglige utfordringer og følelse av mestring for å trives i læringsmiljøet. Det er derfor viktig at faglig utfordring møtes med støtte fra lærerne for at elevene ikke skal oppleve uproduktivt stress, sier Jan Helge Atterås.

Nasjonale resultater på elevundersøkelsen på indikatorene som er trukket frem over, har verdier som i stor grad er like Buskeruds: 

Indikatoren mestring har like verdier, mens nasjonalt gir elevene i Vg.1 litt høyere verdi til motivasjon; 4,7 og faglig utfordring; 4.4.

Fakta om elevundersøkelsen: 

Årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet som måler elevenes opplevelse av læringsmiljøet.

Elevundersøkelsen 2023-24 åpnet for besvarelser 6. november og lukket 8.desember 2023.

Dette er første gjennomføring av elevundersøkelsen som selvstendig Buskerud, etter å ha vært en del av storfylket Viken de siste fire årene. Vi har dermed bare Viken-resultater å sammenlikne med fra skoleåret 2022-23.