Tilskudd til festivaler i Buskerud

Tilskuddsordningen skal bidra til et mangfold av gode kulturfestivaler i Buskerud med et høyt kunstnerisk nivå. Tilskuddene skal bidra til å gjøre kunst og kultur av høy kvalitet tilgjengelig for Buskeruds innbyggere, og stimulere til utvikling, bærekraft og kompetanse i fylkets festivalfelt. Søknadsfrist er 1. november 2024, kl. 23.59. Søknadsskjema vil være tilgjengelig fra 1. september 2024.

Ordningen gir tilskudd til festivaler som har kunst og kultur som sitt hovedformål, og som er rettet mot allmennheten og ikke forbeholdt enkeltgrupper. Festivalen må arrangeres årlig, vare i minst to dager og omfatte flere ulike arrangement hver dag.

Festivaler som tildeles tilskudd må ha regionalt nedslagsfelt og/eller regional verdi. Det innebærer at festivalen må omfatte større deler av fylket og/eller ha en funksjon som er av vesentlig regional verdi og interesse, eksempelvis gjennom et særegent tematisk fokus eller en sjangermessig posisjon.

Det innvilges ettårige tilskudd eller flerårige tilsagn for inntil tre år. Treårig tilsagn gis til store og betydningsfulle festivaler. Flerårige tilsagn gis under forutsetning av at det foreligger en intensjonsavtale om langsiktig tilskudd fra egen kommune.

Hvem kan søke om midler?

Arrangører av årlige festivaler i Buskerud kan søke. Søker kan ha ulike organisasjonsformer, og må ha organisasjonsnummer. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter.

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) vedtar hvilke prosjekter som får støtte i februar 2025.

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her.

Hvordan søke?

Du søker via elektronisk søknadsskjema for ordningen i Regionalforvaltning.no.

Søknadsskjemaet vil være åpent fra 1. september. Søknader som ikke er innsendt innen søknadsfristen 1. november vil ikke bli behandlet.