Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Buskerud

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter skal bidra til at kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for innbyggere i Buskerud. Ordningen skal stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv med vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet. Søknadsfrist var 12. mai 2024.

Prosjekter som får tilskudd, skal ha et regionalt nedslagsfelt og/eller regional verdi. Dette innebærer at prosjektet må omfatte store deler av fylket og/eller ha en funksjon som er av vesentlig regional interesse og verdi. Det oppfordres til samarbeid rundt prosjekter.

Ordningen gir tilskudd til kunst og kulturprosjekter innen scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst samt tverrkunstneriske prosjekter.

Hvem kan søke om midler?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Buskerud. Søkere utenfor fylket har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet foregår i Buskerud.

Hvor mye støtte kan du få?

Søkere kan få økonomisk støtte fra kr 50.000 inntil kr 100 000. Det er satt av 1,8 millioner kroner til denne ordningen i 2024. Rundt halvparten av midlene ble fordelt ved første utlysning, vedtatt 30. januar 2024.

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) vedtar hvilke prosjekter som får støtte i juni 2024.  

Retningslinjene for ordningen gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her.

Hvordan søke?

Du søker via elektronisk søknadsskjema for ordningen i Regionalforvaltning.no.