Tilskudd til ung deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Buskerud

Tilskuddsordningen skal bidra til at unge i større grad medvirker i utviklingen av kulturtilbud i regionen og til å øke unges tilgang på relevante kulturopplevelser. Søknadsfrist var 12. mai 2024.

Ordningen er inndelt i to muligheter for tilskudd:

Tilskudd til ung deltakelse skal bidra til økt deltakelse på relevante kulturarrangementer for unge mellom 13-21 år.

Tilskudd til ung medvirkning skal bidra til at aktører i Buskeruds kulturliv etablerer eller forsterker arbeidet med å involvere unge (15-25 år) i utformingen og gjennomføringen av virksomhetenes aktiviteter.

Hvem kan søke om midler?

Kulturvirksomheter, institusjoner, organisasjoner og kommuner i Buskerud kan søke om tilskudd.

Hvor mye støtte kan du få?

Søkere kan få økonomisk støtte fra kr 30.000 og inntil kr 100 000 i tilskudd til ung deltagelse.
Søkere kan få økonomisk støtte fra kr 50.000 og inntil kr 200 000 i tilskudd til ung medvirkning. Det er satt av kr 660 000 til denne utlysningen.

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) vedtar hvilke prosjekter som får støtte i juni 2024.

Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av søknaden og tiltaket ut fra innhold, gjennomføringsevne og relevans for den aktuelle målgruppen. Graden av ung medvirkning vil vektlegges i vurderingen av alle søknader. Større tiltak og arrangementsrekker vil prioriteres framfor mindre tiltak. Utover dette vil tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid med en regional dimensjon ut over lokalmiljøet prioriteres.

Retningslinjene for ordningen gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her.

Hvordan søke?

Du søker via elektroniske søknadsskjema: