Tilstandsrapport for videregående opplæring: Hva sier tallene?

Den årlige tilstandsrapporten synliggjør trender og utviklingstrekk for videregående opplæring. Siste rapport viser noen alvorlige tendenser, men inneholder også noen lyspunkt for Buskerud.

Elever i klasserom med lærer - Klikk for stort bilde Trine Sirnes / Buskerud fylkeskommune

Rapporten bygger på data fra 2023, som var siste år i Viken fylkeskommune. Blant de mest alvorlige funnene, som også går igjen nasjonalt, er disse: 

 • Andelen elever som opplever mobbing går opp
 • Fraværet går opp
 • Andelen som fullfører og består synker, med Buskerud som unntak

Se tilstandsrapporten og resultatene fra Buskerud og Viken her 

Andelen fullført og bestått forsiktig opp i Buskerud 

I hele Viken gikk andelen som fullførte og besto skoleåret ned med 3,4 prosentpoeng fra skoleåret 2021-22 til 22-23. 

Her utgjør imidlertid Buskerud et positivt unntak; andelen som fullførte og besto gikk opp fra 85,1 til 85,2 prosent for skoleåret 2022-23.  Buskerud følger dermed ikke den nasjonale nedgangstrenden, som også gjør seg gjeldende i Viken. Buskerud ligger nå over det nasjonale snittet for fullført og bestått.

Noen flere gutter enn jenter fullførte og besto i Buskerud i skoleåret 2022-23; 0,4 prosentpoeng høyere andel. Året før var det flere jenter enn gutter som fullførte og besto.

Fraværet har økt

I Viken gikk totalfraværet opp med 4,3 prosentpoeng fra skoleåret 2021-22 til 22-23. I Buskerud gikk fraværet opp med 4,5 prosentpoeng i samme periode.

I Buskerud hadde jentene 1,4 prosentpoeng høyere fravær enn guttene i 22-23.  Året før var forholdet omvendt; guttene hadde høyere fravær en jentene. 

Mobbing

Når det gjelder mobbing, oppga 6,1 prosent av elevene i Vg1, 5,7 prosent i vg2 og 3,3 prosent i vg3 i å ha blitt utsatt for dette i Buskerud høsten 2023. Året før hadde vi ikke utskilte tall for Buskerud, men Viken-tallet var samlet på 4,1 prosent. 

Les mer om mobbetallene i elevundersøkelsen fra høsten 2023 her.

Positive Buskerud-funn

Det er positivt at elevene i Buskerud samlet sett og for alle trinn har gitt høyest verdier til flere indikatorer i undersøkelsen. Her scorer elevene i Buskerud høyere enn elevene både i Viken og nasjonalt:

 • Elevdemokrati og medvirkning (Vg2 og Vg3)
 • Motivasjon og trivsel (Vg2)
 • Faglig utfordring (Vg3)
 • Støtte hjemmefra (Vg3)
 • Læringskultur (Vg3)


For indikatorene støtte hjemmefra og læringskultur ga elevene i 2022-23 høyere verdier enn kullet før.

– I tilstandsrapporten ser vi en god del forskjeller mellom skoler og utdanningsprogrammer, når det gjelder resultater på læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring, sier Jan Helge Atterås, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune.  

– Det er mange eksempler på god praksis som kan bidra til å utvikle den videregående skolen i Buskerud. Det skal vi jobbe sammen med mange engasjerte og dyktige ansatte for å få til, slik at flest mulig trives i og fullfører videregående skole. 

Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Jan Helge Atterås. Morten Brakestad / Buskerud fylkeskommune

Guttene er mer positiv til læringsmiljøet, med ett unntak

Elevundersøkelsen viser kjønnsforskjeller. De nasjonale resultatene i Vg1 viser at guttene gir høyere verdi i elevundersøkelsen enn jenter - på noen indikatorer er det store forskjeller.

Undersøkelsen tyder på at guttene opplever å få mer oppmerksomhet av lærerne, bedre tilpassede tilbakemeldinger på arbeidet sitt, opplever opplæringen som mer variert og relevant, og føler seg tryggere på egen evne til å lære.

Indikatoren mobbing er ett av unntakene – guttene oppgir i høyere grad enn jenter å bli mobbet.

Jentene utfordres mer, og gjør det totalt sett bedre på skolen

Jentene på sin side har gitt høy verdi til spørsmål som måler faglig utfordring og egne og andres forventninger. Når vi samtidig vet at faglige utfordringer må kombineres med ulike typer støtte for å fremme læring, og at støtte ikke alltid følger utfordring, kan dette bety at jentene føler mer på stress enn guttene i videregående skole.

Denne kjønnsskjevheten går også frem av Ung-undersøkelsen fra 2022. Funnet gjør seg særlig gjeldende i Vg3, trolig fordi det da nærmer seg eksamen og endelig karakterfastsetting.

Til tross for at guttene gir høyere verdi til positive indikatorer i elevundersøkelsen, er det jentene som gjør det best i videregående skole. 

Dette ble også dokumentert i forrige tilstandsrapport fra Viken fylkeskommune. Det kan se ut som at det at jentene opplever høyere grad av faglig utfordring og høyere forventninger, gjør at de strekker seg for å lykkes.

Samtidig er det noen forskyvninger mellom kjønnene i tallene for fullført og bestått, fravær og elever som slutter, som kan være tegn på at noe rører seg i kullene etter pandemien.

Gode resultater i fagopplæringen for Buskerud

Av de tre tidligere Viken-fylkene, hadde Buskerud høyest andel søkere som fikk læreplass i 2023; 86 prosent.  

Fordi opplæring i bedrift gir bedre læringsresultater og bedre tilgang til jobb som fagarbeider, er dette et gledelige tall. Høyest andel søkere fikk læreplass i utdanningsprogrammene Naturbruk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og Bygg og anleggsteknikk.

Det er oppløftende at lærlingundersøkelsen i Viken viser at en lavere andel lærlinger opplever mobbing på arbeidsplassen i 2023 sammenliknet med 2022.  

Lærlingundersøkelsen viser også at skolene i Buskerud er i forsiktig positiv utvikling når det gjelder indikatoren «skolen som forberedelse til opplæring i bedrift». Særlig i noen utdanningsprogram har lærlingene gitt høy verdi til denne indikatoren. Indikatoren er viktig fordi den måler skolenes evne til å gjøre opplæringen relevant for det som skjer i lærebedriften.

Tilstandsrapporten for videregående opplæring 

 • Opplæringsloven bestemmer at alle kommuner og fylkeskommuner årlig skal utarbeide tilstandsrapport
 • Rapporten skal inneholde data om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring
 • Rapporten skal drøftes av hhv. kommunestyre eller fylkesting

Brukerundersøkelsene

 • Buskerud fylkeskommune gjennomfører elev- og lærlingeundersøkelsene hver høst
 • Årlige undersøkelser i regi av Utdanningsdirektoratet
 • Måler elevenes og lærlingenes læringsmiljø på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er mest positiv. Noen indikatorer måles i prosent, for eksempel mobbing
 • 81.2 prosent av de inviterte besvarte elevundersøkelsen høsten 2023
 • 59,2 prosent av de inviterte besvarte lærlingeundersøkelsen høsten 2023