Har undersøkt skoleveiene i Buskerud, Østfold og Akershus

Hvordan oppleves skoleveiene i Buskerud, Østfold og Akershus, og hvor mange er det som går eller sykler til skolen? 

Høsten 2023 gjennomførte Transportøkonomisk institutt en reisevaneundersøkelse på ungdomsskolene og videregående skoler i Viken fylke. Målet var å kartlegge hvordan elevene opplevde trafikksikkerheten på skoleveien, og hvilke reisemåter de valgte for å komme seg til og fra skolen.

Undersøkelsen ble besvart av 5358 ungdomsskoleelever, og 11 463 elever på videregående skole. I Buskerud besvarte totalt 4212 elever undersøkelsen.

Reisevaneundersøkelsen ble gjennomført på vegne av tidligere Viken fylkeskommune.

Resultater fra undersøkelsen

Resultatene viser blant annet at:

  • Litt over halvparten av ungdomsskoleelevene i Østfold, Buskerud og Akershus (tidligere Viken) sykler eller går til skolen sommerhalvåret. 
  • På videregående skole reiser 6 av 10 elever med kollektivtransport.
  • Gutter sykler mer til skolen enn jenter, både på ungdoms- og videregående skole. 
  • Elever på videregående skole har i gjennomsnitt lengre skolevei enn elever på ungdomsskolen.
  • Avstand til skolen har stor betydning for hvordan man reiser, og forklarer mye av forskjellen i transportmiddelbruk mellom elever på ungdoms- og videregående skole.
  • De fleste synes skoleveien er trygg når det gjelder trafikkforhold. Om skoleveien oppfattes som trygg med tanke på trafikk eller ikke, påvirker i liten grad hvordan man reiser til skolen.

 

Rapporten gir oss viktig kunnskap

–Dette er en gruppe vi tidligere har hatt lite kunnskap om når det gjelder reisevaner og hvordan de opplever trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Rapporten gir oss et godt kunnskapsgrunnlag til å jobbe videre for å få på plass gode og effektfulle tiltak, sier Gro Solberg, fylkesdirektør for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

På informasjons- og kunnskapsportalen Mobilitet og samfunn finner du rapporten «Skolereiser blant ungdom i Viken» og et dashbord der du kan hente ut resultater for din skole, kommune eller fylke. 

Tidligere også undersøkt skolevei på barneskolene

I 2022 gjennomførte Viken en tilsvarende undersøkelse for barneskolene i fylket.

Se status for skoleveiene på barneskolen i din kommune.