Lærekandidat i Buskerud

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse. Du kan du legge opp et løp mot grunnkompetanse og få et kompetansebevis. 

Hvem kan bli lærekandidat?

Lærekandidatordningen er en individuelt tilpasset ordning for deg som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse. Dette kan være for deg som har:

 • hatt spesialundervisning 
 • mangler karaktergrunnlag eller ikke har vurdering ved overgang til opplæring i bedrift
 • som har bestått Vg1 og Vg2, men som av ulike årsaker skal ha en tilpasset læreplan i bedrift

Avklaring angående opplæringsløp som lærekandidat skjer mellom elev/søker, foresatte, skole og eventuelt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)/fag- og yrkesopplæring.

Målet er at lærekandidaten skal:

 • ha opplæring etter en individuell plan 
 • mestre opplæringssituasjonen 
 • oppnå så høy kompetanse som mulig 
 • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet
 • ta en kompetanseprøve ved slutten av læretiden, tilpasset kandidatens mål

Tilpasset lærekandidatplan

Lærebedriften skal lage en tilpasset lærekandidatplan som:

 • beskriver hvilke mål du som lærekandidat skal nå i løpet av læretiden
 • er individuell og kan endres underveis i samarbeid med deg, lærebedriften og fylkeskommunen
 • lages med utgangspunkt i den generelle læreplanen og det enkelte fag sin læreplan, bedriftens arbeidsoppgaver og kandidatens forutsetninger og muligheter

Opplæringskontrakt og arbeidsavtale

Som lærekandidat skal du ha både en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale. 

Ta kompetanseprøve

Lærekandidaten skal opp til en kompetanseprøve ved slutten av læretiden. Dette er en individuell prøve som blir utarbeidet på bakgrunn av de målene lærekandidaten har fått opplæring i, og arbeidsoppgaver som kandidaten er kjent med.  Prøvens varighet blir også tilpasset kandidatens mål for opplæringen. 

Kompetanseprøven skal legge til rette for mestring for lærekandidaten. Etter at kompetanseprøven er bestått, vil lærekandidaten få utdelt et kompetansebrev. Les mer om kompetanseprøver.

Dine rettigheter og plikter

Som lærekandidat:

 • har du samme rettigheter som de ansatte i bedriften du jobber i
 • har du rett til lønn
 • må du gjøre deg kjent med opplæringskontrakten din og hva som kreves av deg for å få fullført utdanningen din

Endre kontrakt underveis

 • Lærekandidatordningen er en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis
 • Klarer lærekandidaten å kvalifisere seg til fagprøven, kan kontrakten endres til en lærekontrakt
 • Lærekandidaten må ha bestått karakterkravene og klare å fullføre med alle læreplanmål i faget
 • Det er mulig å søke om unntak for kravet om bestått i inntil to av fellesfagene
 • Lærekandidaten endrer da status til lærling med fag- eller svennebrev som mål

Skjema for endring av kontraktstype

Lønn

Les mer om hva du kan få i lønn som lærekandidat

Hvordan ta fag-/svennebrevet etter at du har vært lærekandidat  

Etter at du er ferdig som lærekandidat og har opparbeidet deg nok praksis i faget, kan du ta fag-/svenneprøven som praksiskandidat. Da må du i så fall kunne vise til minst fem års allsidig, dokumentert praksis i lærefaget. 

Fylkeskommunen vil gjøre en konkret individuell vurdering av praksisen din og hvor mange måneder/år denne vil utgjøre. Den tiden du har gått på videregående skole, i lære som lærekandidat og den tiden du har jobbet i faget, vil telle som praksis, men ikke nødvendigvis fullt ut.  

Fylkeskommunen vil i sin vurdering se på hvilke fag og kompetansemål du har vært igjennom og bestått i opplæringsløpet ditt (skole og lære), men også attester fra arbeidsgiver på yrkespraksisen din etter ferdig skole/læretid. For å gå godkjent mest mulig praksis, må du kunne vise til ««allsidig, dokumentert praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget».  

Dersom du har vært igjennom de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget, vil du kunne få godskrevet læretiden fullt ut som praksistid. Men det er viktig å være klar over at selv om du har fullført et fireårig opplæringsløp, gis det ikke automatisk fire år for dette. Lærekandidatordningen er en individuelt tilpasset ordning, og det er store variasjoner når det gjelder innholdet i opplæringen som er gitt den enkelte i skole og bedrift, og derfor vurderes også dette individuelt.  

Merk også! For å ta fag-/svenneprøven som praksiskandidat, må du også ha bestått en skriftlig eksamen i lærefaget. Denne eksamenen blir laget utfra Vg3-læreplanen. Les mer om praksiskandidatordningen.

Å si opp eller bli sagt opp som lærekandidat

Vil du si opp læreplassen din, kan du kontakte fag- og yrkesopplæring i Viken for veiledning. Det samme gjelder hvis du har blitt sagt opp og har spørsmål om dette.

Har du ungdomsrett, er det viktig at denne vurderingen gjøres innen du har gjennomført 1/3 av læretiden din. For de med 2-årskontrakt vil det være 8 måneder. Avsluttes kontrakten innen 1/3 av gjennomført læretid, vil du ha rett til å starte opp igjen senere, eller gjøre et omvalg til annet programområde.

Forsikringer

Bedriften er ansvarlig for å ha ulykkes- og yrkesskadeforsikring på lærlingen som jobber der.

Les mer om de ulike forsikringene lærlingen er dekket av

Lån og stipend

Som lærekandidat kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Søk stipend og lån på Lånekassen.no